همدم تنهایی امام زمان(عج) در عصر غیبت کیست؟
امام رضا(ع) در یک روایت به شخصیتی قرآنی اشاره کردند که همدم وحشت و تنهایی امام زمان(عج) در عصر غیبت است.
اخبار لحظه ای